निकाल

 

कागदपत्र साठी पात्र उमेदवारांची यादी

 

उत्तरतालिका व प्राप्त गुण

ई-प्रवेश पत्र

MSRLM Online पदभरती २०१८ रद्द झाल्याबाबत व परीक्षा शुल्क परत करण्याबाबत उमेदवारांसाठी सूचना

Collector Office, Jalgaon

website counter