दिनांक १२/०१/२०२० रोजी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेचे ई-प्रवेश पत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.